Декларация за конфиденциалност

СНЦ "СБА" е регистрирано като администратор на лични данни в едноименния регистър на Комисията за защита на личните данни и обработва предоставените от членовете си лични данни за целите на своята дейност, определени в чл. 7 от Устава на СБА. Данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическите лица, за които се отнасят (чл. 5, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛД).

Мобилните телефонни номера се използват САМО за SMS уведомяване при изтичане на Членството/Абонамента и/ или Периодичен технически преглед, застраховки и т.н.