ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ

АДРЕС: СОФИЯ 1000, ПЛ. „ПОЗИТАНО” 3

ИНТЕРНЕТ АДРЕС: WWW.UAB.ORG

ТЕЛ: 02 988 16 32

ФАКС: 02 981 61 51

E-MAIL: SBA@UAB.ORG

булстат 000691030

 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ - ЧЕТИРИ ВИДА КАРТИ НА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ. ЧЛЕНСКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И АБОНАМЕНТНИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ОТ РАЗЛИЧЕН ТИП СПОРЕД КАТАЛОГ.

2.1. ЦЕНИ (В ЛЕВА С ДДС):

2.1.1 ЧЛЕНСКИ КАРТИ

СРЕБЪРНА -  35ЛВ.

СРЕБЪРНА КАРТА „ПЛЮС” – 50ЛВ.

ЗЛАТНА - 99ЛВ.

ПЛАТИНЕНА - 250ЛВ.

2.1.2 АБОНАМЕНТНИ КАРТИ:

СРЕБЪРНА -  39ЛВ.

ЗЛАТНА - 99ЛВ.

ПЛАТИНЕНА - 250ЛВ.

2.1.3 ВАЛУТА, В КОЯТО СА КАЛКУЛИРАНИ ЦЕНИТЕ – БЪЛГАРСКИ ЛЕВА ;

2.1.4 АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, СРЕД КОИТО АКУМУЛАТОРИ, МОТОРНИ МАСЛА, ЧИСТАЧКИ, КРУШКИ, ЗАРЯДНИ И ДРУГИ

 

3. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА – ЗАКУПЕНАТА КАРТА СЕ ДОСТАВЯ ЗА СМЕТКА НА „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ” ДО ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА АДРЕС СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС/АБОНАМЕНТА ОТ НЕГО/НЕЯ. ЗАКУПЕНИЯТ ПРОДУКТ ОТ КАТАЛОГА ЗА АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ СЕ ДОСТАВЯ ЗА СМЕТКА НА "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ", ОСВЕН КОГАТО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ПОКУПКА ПРОДУКТИ Е ПОД 50ЛВ., КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ доставката е за сметка на купувача.

 

4. УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВЕЦА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ – ТЪРГОВЕЦЪТ ПУБЛИКУВА НА ДОСТЪПНО МЯСТО В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ И УСЛОВИЯТА ЗА отказ от договора/ПОРЪЧКА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА; ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА.

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА ИЗВЪРШЕНА ПОРЪЧКА (CANCELLATION POLICY):

- ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКАЗ – ДА; 

- ПЕРИОД ЗА ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНА СТОКА/УСЛУГА ОТ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ – в срок от 14 ДНИ, считано от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

- НЕУСТОЙКА И РАЗМЕР НА НЕУСТОЙКАТА –  в случай, че отказът е от закупуване на членска/АБОНАМЕНТНА карта, ОТКАЗАЛИЯТ СЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛ ДЪЛЖИ 2 ЛВ. ЗА УНИЩОЖЕНАТА КАРТА И БАНКОВАТА ТАКСА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ С КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ; НЕ СЕ ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА ПРИ ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА АВТОЧАСТ/АКСЕСОАР; в посочените по-долу случаи разходите за връщане на закупени стоки са за сметка на купувача.

- НАЧИН ЗА ОТКАЗ: ЧРЕЗ приложения формуляр за отказ /приложение № 6 към закона за защита на потребителите/ и стандартни указания за отказ /приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП/ или чрез E–MAIL , КАТО КЛИЕНТЪТ следва да ПОСОЧИ НОМЕР НА КАРТАТА И ДАННИТЕ, КОИТО Е ПРЕДОСТАВИЛ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  - ДКН И МАРКА НА АВТОМОБИЛА, МЕСТОДОМУВАНЕ И ДР. /при закупуване на членска карта/, ИЛИ НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА / при закупуване на АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ/ . 

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА (RETURN POLICY) 

- УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА, АКО ПОЛИТИКАТА НА ТЪРГОВЕЦА ГО ИЗИСКВА – ДА НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА;

- НАЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА – ЧРЕЗ КУРИЕР, КАТО СБА ИЗПРАЩА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ, А КЛИЕНТЪТ ПРЕДАВА членската КАРТА/закупената стока НА КУРИЕРА;

- СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА  - в срок от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора.

 - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКАТА – ДА Е С ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ ОТ ДОКУМЕНТИ и запазена опаковка.;

- ПОКРИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА НА ТЪРГОВЕЦА – ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

 

7. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМИ (REFUND POLICY)

- УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО) НА СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА  САМО АКО УСЛУГИТЕ ПО КАРТАТА НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ; САМО АКО АВТОЧАСТТА/АКСЕСОАРЪТ НЕ Е ИЗПОЛЗВАН;

- КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ ДА ВЪРНЕ СТОКАТА, ТЪРГОВЕЦЪТ ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКИ СУМИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА, БЕЗ НЕОПРАВДАНО ЗАБАВЯНЕ И НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА РЕШЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЪЗСТАНОВИ ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ, КАТО ИЗПОЛЗВА СЪЩОТО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО, ИЗПОЛЗВАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТРАНСАКЦИЯ, ОСВЕН АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ИЗРАЗИЛ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО И ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ТОВА НЕ Е СВЪРЗАНО С РАЗХОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВЪЗСТАНОВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ, КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗРИЧНО Е ИЗБРАЛ НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ НАЙ-ЕВТИНИЯ ВИД СТАНДАРТНА ДОСТАВКА, ПРЕДЛАГАНА ОТ ТЪРГОВЕЦА. 

8. УСЛОВИЯ НА ЗАМЯНА НА ПОРЪЧАНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ СТОКА/УСЛУГА.

ЗАБЕЛЕЖКА: ЧЛЕН/АБОНАТ НЕ МОЖЕ ДА ИСКА ДОПЛАЩАНЕ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВА, ЗА ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ДРУГ ВИД ЧЛЕНСКА ИЛИ АБОНАМЕНТНА КАРТА НА „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ”.

закупена членска ИЛИ АБОНАМЕНТНА карта не може да бъде върната и заменена с друга на различна стойност срещу доплащане или при връщане на заплатени суми.

Закупена стока може да бъде заменена за друга на същата стойност в срока за отказ по т. 5 и при изпълнение на условията, предвидени в т. 6. в случай на замяна на стока връщането на закупената стока и доставката на заменената стока са за сметка на клиента.

 

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

9.1. СБА ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА И ОТГОВАРЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, СТАНАЛА МУ ИЗВЕСТНА ПО ПОВОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА - ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА. СБА е регистриран администратор на лични данни съобразно българското законодателство, с идентификационен номер 156502.

 

9.2. ЕЛЕКТРОННИТЕ ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БАНКА ОББ, ГАРАНТИРАЩА СИГУРНОСТТА ИМ. СБА НЕ ИЗИСКВА И НЕ СЪХРАНЯВА НОМЕРА НА БАНКОВИ КАРТИ.

 

10. Aлтернативно решаване на потребителски спорове

В случай на спор потребителят трябва да го отнесе за разглеждане директно към търговеца и страните да се опитат да го решат помежду си.

Когато страните не са решили спора помежду си, потребителят може да сезира помирителни комисии в зависимост от предмета на спора с подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите, която администрира дейността на общите и секторните помирителни комисии.

Заявлението и придружаващите го документи могат да бъдат подадени и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.

Помирителното производство е неприсъствено за страните по спора и обменът на документи може да се извършва както онлайн, така и на място в деловодството на Комисията за защита на потребителите и териториалните й поделения, по пощенски път или по факс (офлайн).

 

За уреждане на спорове Потребителите могат да се обърнат Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

 електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС),: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

ИЗВАДКА ОТ УСТАВА НА СБА ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ. 8. (1) ЧЛЕНУВАНЕТО В СБА Е ДОБРОВОЛНО. ЧЛЕН МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОТГОВАРЯЩО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО АЛ. 2.

(2) ЧЛЕН НА СБА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ПЪЛНОЛЕТНО И ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КАКТО И ВСЯКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ, ИЗПЪЛНЯВАТ НЕГОВИЯ УСТАВ И ПЛАЩАТ РЕДОВНО ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.    

(3) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ОТГОВАРЯТ ДО РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС. ТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ ЛИЧНО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СБА.  

ЧЛ. 9. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СБА ИМА ПРАВО:

1.    ДА УЧАСТВА В ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО И В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

2.    ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В НЕГОВИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ;

3.    ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО;

4.    ДА СЕ ПОЛЗВА С ПРЕДИМСТВО ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО И ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА МУ.

ЧЛ. 10. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СБА Е ДЛЪЖЕН:

1.    ДА ЗАПЛАЩА В СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС;

2.    ДА СПАЗВА УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО И ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СБА;

3.    ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО И ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕГОВИЯ ОБЩЕСТВЕН АВТОРИТЕТ.

ЧЛ. 11.  ЧЛЕНСКИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  СА НЕПРЕХВЪРЛИМИ. В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ БЕЗ ПРАВОПРИЕМСТВО ЧЛЕНСТВОТО МУ НЕ ПРЕМИНАВА ВЪРХУ ДРУГИ ЛИЦА.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 12. (1) ЧЛЕНОВЕТЕ- ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СЕ ПРИЕМАТ И ЧЛЕНУВАТ В КЛОНОВЕТЕ ИЛИ КЛУБОВЕТЕ СЛЕД ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ  И ПЛАЩАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС , В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.8, АЛ. 2. КАНДИДАТЪТ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО В СТРУКТУРАТА НА СБА, В КОЯТО ЖЕЛАЕ ДА ЧЛЕНУВА.

(2) ЧЛЕНОВЕТЕ – ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЕ ПРИЕМАТ И ЧЛЕНУВАТ В КЛОНОВЕТЕ ИЛИ КЛУБОВЕТЕ  СЛЕД ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ТЕХНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН И ПЛАЩАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЧЛЕНСКИ ВНОС. СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ЧЛЕНСТВО Е ВЗЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИТЕ ВЪТРЕШНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛА.